Εμφιάλωση

Η ΜΟΒΙΑΚ έχει 5 διακριτές γραμμές εμφιάλωσης:

• παραγωγή βιομηχανικών και ιατρικών οξυγόνων

• εμφιάλωση αδρανών αερίων και μειγμάτων τους

• εμφιάλωση αδρανών αερίων υψηλής πίεσης (300 bar) και μειγμάτων τους

• εμφιάλωση Διοξειδίου του Άνθρακα και

• πεπιεσμένου αέρα

Επιπλέον, σε όλες τις σταθερές κρυογενικές δεξαμενές, που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της ΜΟΒΙΑΚ (Οξυγόνο, Αργόν, Άζωτο και Διοξείδιο του Άνθρακα) υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πλήρωση φορητών  δεξαμενών και δοχείων.