Κέντρο Επανελέγχου

Διαθέτοντας πιστοποίηση, τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό, πραγματοποιούμε τους απαραίτητους περιοδικούς ελέγχους σε κελύφη φορητού και μεταφερτού εξοπλισμού. Το κέντρο επανελέγχου της ΜΟΒΙΑΚ έχει την απαραίτητη έγκριση λειτουργίας από το αρμόδιο υπουργείο  και επιβλέπεται και πιστοποιείται από την ΕΒΕΤΑΜ. Πιο αναλυτικά, η ΜΟΒΙΑΚ αναλαμβάνει όλες τις φιάλες που εμπίπτουν στην οδηγία 2010/35/ΕΕ, τις φιάλες φορητού εξοπλισμού καθώς και δοχεία μεγαλύτερης χωρητικότητας μέχρι και 450Lt.

Η ΜΟΒΙΑΚ, με περισσότερα από 43 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των αερίων και των φιαλών υψηλής πίεσης, συνεχίζει να αναβαθμίζει συνεχώς τις παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες, πάντοτε εναρμονισμένη πλήρως με τα νομοθετικά πλαίσια. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών αλλά και την ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδοσης, επενδύει συνεχώς σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και την ενδυνάμωση του έμψυχου δυναμικού της.

Το τμήμα Επανελέγχου έχει αναβαθμιστεί με την προσθήκη ενός νέου κοχλιωτή για τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση των κλείστρων των φιαλών, ο οποίος συνοδεύεται και από νέο ειδικό φωτισμό αντιεκρηκτικού τύπου για τον ενδελεχή εσωτερικό έλεγχο των φιαλών, καθώς και από νέο μηχάνημα εξωτερικού καθαρισμού φιαλών που δέχεται και φιάλες μεγαλύτερης διαμέτρου.

Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όπως ορίζεται από την νομοθεσία.

Το Κέντρο Επανελέγχου της ΜΟΒΙΑΚ καλύπτει τον επανέλεγχο των παρακάτω τύπων φιαλών και δοχείων:

 

Α. Έγκριση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με την οδηγία 2010/35/ΕΕ & 2008/68/ΕΚ & ADR
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ
•  Χαλύβδινες Φιάλες Αερίου άνευ ραφής
•  Συγκολλητές Φιάλες Αερίου από Ανθρακούχο Χάλυβα
• Φιάλες Αερίου από Κράμα Αλουμινίου άνευ ραφής

 

Β. Βεβαίωση για την έγκριση κανονισμού λειτουργιάς κέντρου επανελέγχου φιαλών, σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ. 14165/Φ. 17.4/373/28.07.93

• Δοχεία Πίεσης Όγκου Μεγαλύτερου από 150 lt και μικρότερου από 450lt

• Χαλύβδινες Φιάλες Άνευ Ραφής (πλην των υπαγόμενων στον ADR)

• Χαλύβδινες Φιάλες με Ραφή (πλην των υπαγόμενων στον ADR)

• Φιάλες Κράματος Αλουμινίου Άνευ Ραφής (πλην των υπαγόμενων στον ADR)

Ενδεικτικά τα κυριότερα στάδια ελέγχου περιλαμβάνουν:
–Έλεγχο των Εγχάρακτων στοιχείων της φιάλης

– Αποκοχλίωση κλείστρου

–Εξωτερικός & Εσωτερικός Οπτικός Έλεγχος

– Ζύγιση φιάλης / Σύγκριση με εγχάρακτα στοιχεία της φιάλης

– Εσωτερικός Καθαρισμός – Εφόσον Απαιτείται

– Υδροστατικός Έλεγχος

– Ξήρανση

– Συναρμολόγηση Κλείστρου